Kirei AB och Unicon Konsult AB har lämnat ett remissyttrande över Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafiks betänkande (SOU 2020:25). Vi avstyrker att det remitterade förslaget läggs till grund för ett genomförande.

Kollektivtrafikbranschen befinner sig just nu i ett genomgripande teknikskifte. Flertalet av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bedriver för närvarande ett intensivt arbete i mycket omfattande projekt för att ersätta de äldre monolitiska kortbaserade systemen med funktionsindelade moduler enligt Bob-arkitekturen och mobilapplikationer. Inom de kommande 2–3 åren torde samtliga regionala kollektivtrafikmyndigheter i huvudsak ha genomgått detta teknikskifte och Bob-infrastrukturen vara fullt utbyggd. De resurser som satsats och kommer satsas de nästkommande åren är avsevärda. Att ändra förutsättningarna för detta arbete på det sätt som utredarens förslag skulle innebära riskerar kullkasta själva grundidén med Bob och leda till en djup splittring i branschen kring vilken teknik som egentligen ska användas. Stora investeringar skulle gå förlorade och utvecklingen på området riskerar att avstanna. Samtidigt visar utredaren själv att förslaget inte förväntas leda till de nyttor och miljövinster som skulle vara syftet. Utredningen är dessutom så starkt bristfällig i flera avseenden att den inte ens kan läggas till grund för ett genomförande. Utredarens förslag bör därför förkastas i sin helhet.

Regeringen kan dock överväga att införa en reglering för offentligt finansierade trafikföretag att erbjuda ett produktsortiment för tredjepartsförsäljning (motsvarande 3 a kap. 4 § enl. förslaget) genom användning av Bob-infrastrukturen. Det skulle resultera i en långsiktig tydlighet som gör att såväl regionala kollektivtrafikmyndigheter som kommersiella trafikföretag och rena tredjepartstjänsteleverantörer vågar investera långsiktigt och kan vara trygga i vilka förutsättningar som kommer råda under överskådlig tid.