Den verksamhet Kirei bedriver kräver ett mycket högt förtroende mellan klient och leverantör. För att vi ska kunna upprätta och bibehålla detta förtroende måste vi hålla en hög kvalitet och säkerhet i de tjänster, lösningar och produkter vi levererar. Våra kunder ska kunna känna full tillit till att den information vi hanterar för deras räkning åtnjuter högsta tänkbara grad av skydd och aldrig någonsin yppas till obehöriga. Vi värnar om vårt oberoende, vår opartiskhet, och vår ställning som fristående från samtliga andra leverantörer på marknaden för informations­säkerhet.

Vår ambition är dessutom att inom området kvalificerad informations­säkerhet vara den allra bästa kunskaps­leverantören med unika tjänster som överträffar kundens förväntningar.

För att inneha den ställningen måste vi ständigt utvecklas och förbättras i vår yrkesutövning. Vi avsätter därför nödvändiga resurser till att noga följa och ibland leda utvecklingen på de områden vi är verksamma inom. Vi arbetar med standardisering, vi deltar på kon­ferenser, debatterar, håller före­drag och utbildningar, samt bedriver vårt egna fördjupande forsknings- och utvecklings­arbete på områden dit nyfikenheten leder oss.

För att kunna leverera unika tjänster ska vi också ha en kunskaps­mässig bredd som ger oss förmåga att sätta oss in i hela vår kunds behovsbild utifrån såväl affärs­mässiga, rättsliga som tekniska aspekter. Detta når vi genom att arbeta med en mångfald av kunder i en rad olika länder, branscher och samhälls­sektorer.

Den kunskap vi absorberar ska vi omsätta så att den skapar största möjliga nytta och värde för varje kund. Det åstadkommer vi genom goda och långsiktiga relationer med våra kunder, där vi är ett aktivt stöd i utvecklingen av deras verksamhet. Detta förutsätter leverans i rätt tid och i överens­stämmelse med ingångna avtal, samt naturligtvis att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning. Korrekt språk­bruk är för oss en hederssak.

Genom inarbetade arbets­former som vilar på väl anpassade och effektiva stödverktyg säkerställer vi kvaliteten i leveranserna och lever som vi lär. Eventuella avvikelser i en leverans följs alltid upp för att vidta rättelse, samt för att analysera rotorsak och lämpliga åtgärder som syftar till att förhindra att händelsen upprepas.

Kirei är den plattform grundarna – Jakob Schlyter och Fredrik Ljunggren – använder för att leverera kunskap. För att kunna garantera kontinuitet, kvalitet och mång­sidighet är båda alltid insatta i varje uppdrag vi företar oss. Varje leverans har en huvud­ansvarig vars arbete granskas och kvalitets­säkras av den andra personen. I de fall delar av en tjänst levereras genom under­konsulter genomgår materialet samma form av kvalitets­säkring och granskning, så att slut­resultatet når upp till samma kvalitets­mål som det vi producerar själva.

Våra lösningar genomsyras alltid av det rena, vackra och självklara. Kort sagt, det som är Kirei.